شرکت پارس کیمیا اروند با هدف تولید مواد تخصصی مورد مصرف حفاری نفت و گاز و با ظرفیت تولید ۲۵۰۰۰ تن در سال انواع

محصولات مایع و پودری مورد نیاز مناطق نفت خیز در جنوب کشور و در نزدیکی مصرف کننده گان عمده این مواد تاسیس گردید.

فرم تماس :

پیغام :
مجدد      ارسال