مرکز تحقیق و توسعه شرکت در پارک فناوری پردیس تهران و با داشتن امکانات مجهز و با همکاری مستمر با دانشگاه تهران ، شرکت پژوهش و

فناوری پتروشیمی و مراکز تحقیقاتی دیگر آماده عقد قرارداد جهت انجام طرح های تحقیقاتی در مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی می باشد.